Όροι Χρήσης του www.chromofisa.gr

Γενικά:
Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου – ηλεκτρονικού καταστήματος έκθεσης και διάθεσης προϊόντων – www.chromofisa.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «chromoafisa.gr» «chromoafisa» ή το «e-shop»). Με μόνη την περιήγησή σας στον ιστότοπο του www.chromofisa.gr, δημιουργείτε μια νομική συμφωνία μεταξύ υμών – ως χρήστες– στο εξής συνολικά οι «χρήστες» ή «εσείς» – και της εταιρίας Τσουκάτος Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε, που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Ποσειδώνος 18, με Α.Φ.Μ. 999018870, ΔΟΥ Καλλιθέας (στο εξής αναφερόμενη και ως «chromoafisa.gr», «chromoafisa», «eshop», «εταιρία», «εμείς»).
Η πρόσβασή σας στο δικτυακό τόπο, στα προϊόντα που προσφέρονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας (στο εξής αναφερόμενα ως τα «προϊόντα»), η χρήση και αξιοποίηση προϊόντων μας, η ανάρτηση προϊόντων καθώς και η διενέργεια παντός είδους συναλλαγών με την εταιρία μας, υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Κάνοντας πλοήγηση ή χρήση της ιστοσελίδας ή/και προβαίνοντας σε συναλλαγές με εμάς, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους τρέχοντες Όρους, και τη νομική δέσμευσή σας από αυτούς, καθώς και τις κατά καιρούς ενημερώσεις τους, οι οποίες διέπουν την μεταξύ μας σχέση. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν κάθε χρήση ή συναλλαγή με το chromoafisa.gr. Σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφύλαξής σας για μέρος ή το για σύνολο των παρόντων όρων καλείστε να μην επισκέπτεστε/συναλλάσσεστε με τον παρόντα δικτυακό τόπο, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.

1. Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:
Οι Όροι Xρήσης μπορεί να τροποποιηθούν οποτεδήποτε (περιλαμβάνοντας τη μεταφορά, αφαίρεση ή πρόσθεση στοιχείων που αφορούν την δική σας χρήση του e-shop μας). Άρα σας συνιστούμε να επισκέπτεται τακτικά τους Όρους Χρήσης για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Το chromoafisa.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας όλως ενδεικτικά: α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο των προϊόντων, γ) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου, της εξωτερικής εμφάνισης, της δομής, της σύνθεσης και των τεχνικών του προδιαγραφών του δικτυακού τόπου, καθώς επίσης και να περιορίζεται η πρόσβαση σε ολόκληρη την ιστοσελίδα ή σε μέρος αυτής. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να ματαιώσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την λειτουργία του e-shop. Κάθε τυχόν αλλαγή στους Όρους Χρήσης ισχύει αυτομάτως από την ανάρτησή της στο chromoafisa.gr.

2. Περιγραφή συναλλαγών
2.1. Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης διατίθενται προς πώληση σε εσάς προϊόντα τρίτων προμηθευτών είτε με την ιδιότητά σας ως προμηθευτή είτε με την ιδιότητά της ως καταναλωτή.
Διευκρινίζεται ότι για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις ως:
α) καταναλωτής: νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.
β) προμηθευτής: κάθε φυσικό πρόσωπο ή κάθε νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το εάν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί, ακόμη και μέσω κάθε άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές του.
Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας σε περίπτωση που ο αγοραστής (είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο) επιθυμεί την αποστολή τιμολογίου τότε λογίζεται ως «προμηθευτής» κατά τα ανωτέρω ενώ σε περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο και επιθυμεί την αποστολή απόδειξης τότε λογίζεται ως «καταναλωτής» εκ του νόμου.
2.2. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να διενεργεί κατά την απόλυτη κρίση της και οι οποίες μπορούν να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη (εξυπακούεται προ της σύναψης της σύμβασης αγοραπωλησίας με τον πελάτη).
2.3. Η εταιρία δεν γνωρίζει και δεν εγγυάται για την καταλληλότητα των προϊόντων για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
2.4. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ολοκλήρωση/εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας (ήτοι την σύναψη της αγοραπωλησίας) σε οποιοδήποτε μέλος ή επισκέπτη της κατά την κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που οποιοδήποτε χρήστης/πελάτης προβεί σε οποιαδήποτε τυχόν παράνομη πράξη, παραβίαση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας ή παραβίαση των όρων της συναφθείσας αγοραπωλησίας.
2.5. Η chromoafisa στα πλαίσια των συναλλαγών της, από το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη, τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η chromoafisa δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς, για οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση, θετική η αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή & τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή (η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή/και σε περίπτωση κακόβουλης επίθεσης hacking στην ιστοσελίδα και στα δεδομένα της.
Παρόλο που η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.
Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η chromoafisa.
Το eshop δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή, μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.
Η chromoafisa δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή / και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα προμηθευτών της και περιέχονται στην ιστοσελίδα. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές της. Τέλος, οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων εμπορευμάτων.

3. Αγορές από το e-shop μας/Εγγραφή / λογαριασμός μέλους:
3.1. Πραγματοποιώντας μια παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή μέσω τηλεφώνου, συμφωνείτε με την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Υπογραμμίζεται ρητώς ότι η παρούσα ιστοσελίδα δεν αποτελεί πρόταση σύναψης σύμβασης προς τον αγοραστή (καταναλωτή /προμηθευτή), αλλά πρόσκληση προς υποβολή πρότασης από τον τελευταίο. Τα στάδια της διαδικασίας από την υποβολή της παραγγελίας από τον αγοραστή μέχρι την σύναψη της σύμβασης αγοράς μεταξύ του αγοραστή και της επιχείρησης είναι τα ακόλουθα:
3.2. Εισερχόμενοι στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορείτε να επιλέξετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει, ανατρέχοντας στην αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων.
3.3. Εφόσον επιθυμείτε να αγοράσατε το προϊόν, πρέπει να πατήσετε «Προσθήκη στο καλάθι» προκειμένου να μεταβείτε στο επόμενο στάδιο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της υποβολής της παραγγελίας σας. Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση όλων των ζητούμενων από εσάς στοιχείων και εφόσον επιθυμείτε να υποβάλετε παραγγελία για την αγορά των προϊόντων αυτών συνεχίζετε πατώντας το κουμπί «Παραγγελία». Με τον τρόπο αυτό υποβάλλετε πρόταση προς την εταιρεία για την σύναψη σύμβασης αγοράς των προϊόντων που έχετε επιλέξει.
3.4. Μετά την αποστολή της παραγγελία σας λαμβάνεται καταρχήν ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας σας.
Όταν η παραγγελία σας αποσταλεί θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η παραγγελία σας έχει παραδοθεί προς αποστολή στην εταιρεία ταχυμεταφορών και τον κωδικό με βάση τον οποίο μπορείτε να εντοπίσετε την αποστολή.
Η αγοραπωλησία θεωρείται ως συναφθείσα μόνον με την αποστολή από εμάς προς εσάς του ηλεκτρονικού μηνύματος ότι η παραγγελία ολοκληρώθηκε. Τα ίδια ως άνω ισχύουν και για τις παραγγελίες που γίνονται με προορισμό εκτός Ελλάδος.
Σε περίπτωση που κατά τον ως άνω έλεγχο διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα ή μη δυνατότητα υλοποίησης, ή απόκλιση από την παραγγελία που μας έχετε αποστείλει ή οποιοδήποτε άλλο θέμα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με e-mail είτε με τα καινούργια στοιχεία της παραγγελίας προς ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας είτε αναφέροντάς σας ότι η ολοκλήρωση της παραγγελίας σας δεν είναι εφικτή.
3.5. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει γίνει τηλεφωνικά σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Μετά την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής παραγγελίας σας αποστέλλουμε τα ενημερωτικά e-mail που αναφέρονται στο άρθρο 3.3. ανωτέρω, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δηλώσει τηλεφωνικά.
3.6. Αν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία σας θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αποστολή e-mail ή τηλεφωνικά.
3.7. Οι αγορές από το cromoafisa.gr δύνανται να πραγματοποιηθούν είτε ως επισκέπτης είτε κατόπιν εγγραφής σας ως μέλους στο e-shop μας και την εισαγωγή σας (log in) στο λογαριασμό σας κάθε φορά που το επιθυμείτε.

4. Όροι πληρωμής
4.1. Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους κατωτέρω τρόπους πληρωμής των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε:
α) μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Στην περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική κάρτα ως τρόπο πληρωμής, σας γνωρίζουμε ότι για τεχνικούς λόγους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, το ποσόν δεσμεύεται προσωρινά με την υποβολή εκ μέρους σας της παραγγελίας και πιστώνεται στον λογαριασμό μας μόνον αφού διενεργηθεί ο έλεγχος διαθεσιμότητας του προϊόντος σύμφωνα με το 3.4. και συναφθεί η μεταξύ μας σύμβαση αγοραπωλησίας. Οποιοδήποτε τίμημα τυχόν έχει δεσμευτεί προ της σύναψης της σύμβασης αποτελεί χρηματοοικονομική εγγύηση και όχι πληρωμή του αντιτίμου, η οποία και θα καταβληθεί μόνον εφόσον επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα και η ορθότητα της τιμής και συναφθεί η σύμβαση αγοραπωλησίας υπό τους όρους του τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
Η επιχείρησή μας θέτοντας ως ύψιστο στόχο τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση των συναλλαγών δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να διεξάγει έλεγχο δια μέσου των συνεργαζόμενων με αυτή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ως προς την ορθότητα των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε (όταν πρόκειται για πληρωμή με πιστωτική κάρτα) κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και της σύνδεσης με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δύναται να απορρίψει την παραγγελία σας εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία αυτά.
β) με τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:
Eurobank: GR9702601090000130200278677
Alphabank: GR9301401250125002002014264
ΕΤΕ: GR9501101900000019020596730
Δικαιούχος λογαριασμών: Τσουκάτος Ι. & ΣΙΑ ΕΕ
Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η παραγγελία προχωράει προς διεκπεραίωση μετά την εμφάνιση του κατατεθέντος πλήρους ποσού στον λογαριασμό της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η κατάθεση δεν πραγματοποιηθεί εντός 2 εργάσιμων ημερών από την λήψη της επιβεβαίωσης λήψης παραγγελίας του άρθρου 3.3. η παραγγελία και η αγοραπωλησία θα ακυρώνεται τελείως και θα πρέπει να προβείτε σε νέα παραγγελία.
γ) με αντικαταβολή κατά την παράδοση του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρύνεστε με το ποσό των 2,50€ που αντιστοιχεί στο κόστος της συγκεκριμένης υπηρεσίας αντικαταβολής από τον ταχυμεταφορέα.
4.2. Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου έμπιστου συνεργάτη μας, τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει κατά δήλωσή του όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η συλλογή και επεξεργασία και των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε λαμβάνονται μόνον από τους με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής.
4.3. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας πρέπει να είναι παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας έχοντας μαζί του την ταυτότητά του. Εφόσον, πάντως, παρουσιαστεί ενώπιον του διανομέα στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει, πρόσωπο το οποίο δηλώσει ότι ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό σας κατόπιν σχετικής προφορικής εξουσιοδότησής σας, τότε ευλόγως λογίζεται από τον διανομέα ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή.
4.4. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα για οποιονδήποτε λόγο από την εταιρία μας δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (λόγου χάρη πιστωτικές κάρτες) ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία μας.
4.5. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500€ προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανική) και παραστατικά άνω των 500€ προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:
• Κατάθεση/έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό
• Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

5. Τιμές
Διευκρινίζεται ότι όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Η εταιρία διατηρεί εν γένει το δικαίωμα και ο χρήστης του chromoafisa.gr το αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή της πολιτική, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα τιμές και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτησή της στην ιστοσελίδα.

6. Πολιτική αποστολής και παράδοσης
6.1. Οι παραγγελίες εκτελούνται μέσα στο εργάσιμο οκτάωρο (9:00πμ – 17:00μμ) εκτός Σαββάτου και Κυριακής.
6.2. To κόστος αποστολής είναι:
– 3,50€ εντός Ελλάδος. Για παραγγελίες άνω των 39€ τα έξοδα αποστολής είναι ΔΩΡΕΑΝ
– 20,50€ προς Κύπρο
– 34€ εντός Ευρώπης
– 43,50€ εκτός Ευρώπης

6.3. Η παράδοση του προϊόντος γίνεται μόνο στον αγοραστή και απαιτείται η επίδειξη στον ταχυμεταφορέα της πρωτότυπης ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτηθέντος την παραγγελία και η καταγραφή των προσωπικών του στοιχείων.
Μετά την υπογραφή – αποδοχή του πελάτη/παραλήπτη του σχετικού Δελτίου Αποστολής, δεν θα είναι δυνατό να αναγνωρίζονται τυχόν αμφισβητήσεις που αφορούν την παράδοση.
Η εταιρία μας παραδίδει προϊόντα στον τόπο που θα επιλέξετε κατά την παραγγελία σας, μέσω ταχυμεταφορέα courier συνεργαζόμενο με το chromoafisa.gr.
Το συνολικό κόστος εμπορεύματος μαζί με τα μεταφορικά έξοδα θα εμφανίζεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Η παράδοση γίνεται μέσα στις επόμενες 1-6 επόμενες εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον προηγούμενα έχει ενημερωθεί ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί.
6.4. Αν κάποια από τα εμπορεύματα που παρήγγειλε πελάτης δεν είναι διαθέσιμα, σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα, θα επικοινωνήσει η Εταιρεία μαζί του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή / και τηλεφώνου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να τον ενημερώσει για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, έχει τη δυνατότητα, εφόσον το χρονικό αυτό διάστημα δεν τον ικανοποιεί, να ζητήσει την ανάκληση παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Η τυχόν λοιπή παραγγελία του μπορεί να εκτελείται κανονικά. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε.
6.5. Εάν, μετά την πάροδο 30 ημερών από τη στιγμή που η παραγγελία του πελάτη είναι διαθέσιμη προς παράδοση, η εν λόγω παραγγελία δεν έχει ακόμη παραδοθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του chromoafisa.gr, το chromoafisa.gr θα θεωρήσει ότι ο πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει τη σύμβαση και η σύμβαση θα θεωρείται λήξασα. Σαν αποτέλεσμα της λήξης της σύμβασης, θα επιστρέψει η Εταιρεία κάθε πληρωμή που έλαβε από τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης που προκύπτουν στην περίπτωση που έχει τυχόν επιλέξει άλλη μέθοδο παράδοσης από την βασική μέθοδο που προσφέρει το chromoafisa.gr) όσο το δυνατόν συντομότερα και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία, κατά την οποία η Σύμβαση έχει λήξει.
Σημειωτέον, ωστόσο ότι τα μεταφορικά που προέκυψαν εξ αφορμής λήξης της σύμβασης, μπορεί να έχουν ψηλότερο κόστος, με το οποίο το chromoafisa.gr δικαιούται να επιβαρύνει τον πελάτη.

7. Υπαναχώρηση – επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων (αποκλειστικά για φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα του καταναλωτή)
7.1. Εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως καταναλωτής (και μόνον), δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση αγοραπωλησίας ενός προϊόντος εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε αιτιολογία.
Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα που υποδείχθηκε από εσάς (π.χ. σε περίπτωση που κάνετε ένα δώρο) απέκτησε τη φυσική κατοχή των προϊόντων που έχετε αγοράσει.
Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή e-mail) που θα πρέπει να μας την αποστείλετε εντός της ως άνω προθεσμίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό (λινκ με υποδειγμα). Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.
Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.
7.2. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει το προϊόν που αποστέλλετε προς παραλαβή από την εταιρεία μας θα πρέπει να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, με την αρχική συσκευασία του μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης) και να αποσταλούν το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησή σας. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής, έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. Συμφωνείτε ρητώς ότι εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις η εταιρεία μας θα σας επιστρέψει το ποσό της παραγγελίας σας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα της γνωστοποιήσετε. Σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
7.3. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία του προϊόντος, δεν υπάρχει δυνατότητα υπαναχώρησης, καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία. Η chromoafisa.gr, δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της, ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

8. Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων
Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση, θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., απόδειξη λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:
Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα του e-shop είτε μέσω courier. Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στη chromoafisa όσο και για την επαναπροώθηση στον πελάτη του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν τη chromoafisa.
Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για τη διαπίστωση του αναφερόμενου από τον πελάτη ελαττώματος.
Υπό την προϋπόθεση, ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά, από την chromoafisa.gr, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα της γνωστοποιήσετε.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η chromoafisa, έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας, θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα μεταφοράς του προϊόντος θα βαρύνουν τον πελάτη.

9. Περιορισμοί κατά την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας:
9.1. Με την είσοδο ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε άνω των δεκαοχτώ (18) ετών και ότι έχετε δυνατότητα για δικαιοπραξία.
9.2. Η σύνδεσή σας με τον δικτυακό τόπο γίνεται με δικά σας μέσα και δια μέσου επιλεγμένων από εσάς εταιριών και παρόχων. Δεν επιτρέπεται κατάχρηση αυτής της ιστοσελίδας, η παρακώλυση ή η με οποιονδήποτε τρόπο παρενόχληση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και η αντικατάσταση ή μεταβολή του περιεχομένου της. Δεν πρέπει να διαπράττετε ή ενθαρρύνετε αξιόποινες πράξεις, να μεταδίδετε ή διανέμετε ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, λογικές βόμβες ή να αναρτάτε οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό και γενικά δεν επιτρέπονται ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Επίσης απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συκοφαντικό, προσβλητικό ή άσεμνο. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να καταστρέφετε δεδομένα, να αποστέλλετε αυτόκλητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό (spam) ή να προσπαθείτε να επηρεάσετε την επίδοση ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας ή χαρακτηριστικών στα οποία αποκτήσατε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται να δημιουργείτε σύνδεση που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση με εμάς, ή έγκριση ή υποστήριξη από εμάς εκεί όπου δεν υπάρχει, χωρίς προηγούμενη άδεια από εμάς.
9.3. Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, ότι η εν γένει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας από αυτούς, θα γίνεται ως εξής:
α) δεν θα προσβάλλει με κανένα τρόπο την προσωπικότητα τρίτων και δεν θα προβούν σε καμία ενέργεια που συνιστά έμμεση ή άμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο χρήστη ή τρίτο,
β) δεν θα έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
γ) δεν θα παραβιάζει με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα χρηστών ή τρίτων,
δ) δεν θα έχει παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο ή άσεμνο περιεχόμενο,
ε) δεν θα έχει περιεχομένο που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
στ) δεν θα αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου,
ζ) δεν θα δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,
η) δεν θα παραπλανεί ή ζημιώνει με κανέναν τρόπο την φήμη του chromoafisa.gr ή οποιονδήποτε τρίτο, χρήστη ή μη, προωθώντας ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες ή άλλως,
θ) δεν θα συμπεριλαμβάνει με οιονδήποτε τρόπο υλικό το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
ι) δεν θα συμπεριλαμβάνει ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.
κ) Τέλος οι χρήστες, θα παρέχουν με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail), την ταχυδρομική τους διεύθυνση ή/και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία.
Σε τυχόν περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω αναφερόμενων, το chromoafisa.gr επιφυλάσσεται ρητώς να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της.
9.4. Η παραβίαση των όρων χρήσης ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κακή χρήση αυτής της ιστοσελίδας, μπορεί να οδηγήσει σε ευθύνη των χρηστών να αποζημιώσουν το chromoafisa.gr (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, των διευθυντών, των υπαλλήλων και των δικαιοδόχων) για κάθε ζημία (θετική ή αποθετική) που προκύπτει από ή συνδέεται άλλως με αυτή την παραβίαση των Όρων Χρήσης ή / και την κακή χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, των εξόδων και της δικηγορικής αμοιβής.
9.5. Η εταιρία μας δια μέσου των συνεργατών της λαμβάνει εύλογα μέτρα για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του e-shop της. Δεν ευθυνόμαστε όμως σε περίπτωση διακοπής της πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας ή της συναλλαγής σας με αυτή για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχαία γεγονότα.
10. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους:
Οι σύνδεσμοι προς κάποιον άλλο δικτυακό τόπο σε αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται μόνο για τη δική σας διευκόλυνση και πληροφόρηση. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, θα αποχωρήσετε από τον δικτυακό τόπο του www.chromoafisa.gr. Δεν επανεξετάζουμε τους δικτυακούς τόπους τρίτων προσώπων και δεν τους ελέγχουμε, ούτε φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενό τους ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Επομένως, το www.chromoafisa.gr δεν εσωκλείει ή αναπαριστά με οποιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υλικό βρίσκονται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να εισέλθετε σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο, σύνδεσμος του οποίου μπορεί να βρίσκεται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, το κάνετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

11. Τεχνικές βλάβες / συντήρηση:
Η chromoafisa.gr δεν φέρει την ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της. Η ιστοσελίδα μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω εργασιών συντήρησης ή άλλων λόγων, χωρίς ο χρήστης να μπορεί να εγείρει αξιώσεις κατά της εταιρίας.

12. Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό και Περιεχόμενο:
Το chromoafisa.gr επιδιώκει τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής της ιδιοκτησίας, στο μέγιστο βαθμό σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται, ήτοι τα εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα υπηρεσιών της Εταιρείας, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, ονόματα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα, απεικονίσεις, αρχεία ήχου ή/και εικόνας και αρχεία οπτικοακουστικών έργων, παιχνίδια, διαγωνισμοί, διαδραστικές εφαρμογές, δεδομένα, μεταδεδομένα, βάσεις δεδομένων (εφεξής: το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, είτε της chromoafisa, είτε τρίτων συνεργαζομένων με τη chromoafisa και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Το περιεχόμενο, δύναται να αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή, με σκοπό την απλή ανάγνωση. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από τους Χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.
Από την ανωτέρω απαγόρευση, εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για αυστηρά-προσωπική-ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης, και χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της chromoafisa ή τρίτων.
Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την ιστοσελίδα (εφεξής το «Λογισμικό»), δεν συνιστά δικαίωμα του Χρήστη επί του λογισμικού. Οι Χρήστες οφείλουν να παραλείπουν οιαδήποτε πράξη αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης ή εν γένει προσβολής του λογισμικού και του περιεχομένου του από τους Χρήστες ή από τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο.
Οι χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της chromoafisa λόγω παραβίασης δικαιωμάτων της ιδίας ή/και τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης της Ιστοσελίδας.
Τυχόν αναπαραγωγή, αναμετάδοση, τροποποίηση ή χρήση του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας ή άλλη χρήση από την λεπτομερώς προβλεπόμενη σε αυτούς τους Όρους Χρήσης απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του chromoafisa.gr.

13. Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
Η εταιρία, σέβεται το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη της ιστοσελίδας. Η παρούσα αναφέρει συνοπτικά τις πληροφορίες, που μπορεί να συγκεντρώσει η chromoafisa και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις χρησιμοποιήσει, καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης της ιστοσελίδας πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα.
Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
13.1. Το chromoafisa.gr συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που είναι συναφή και πρόσφορα προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και την εκτέλεση αγοραπωλησιών από την ιστοσελίδα μας. Συγκεκριμένα τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα εξής: α) τα δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας, ήτοι ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και διεύθυνση αποστολής β) δεδομένα επικοινωνιών όπως λ.χ. διεύθυνση IP τα οποία είναι τεχνικώς απαραίτητα για την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ή/και για την διενέργεια αγορών, γ) δεδομένα που αφορούν στα προϊόντα στο καλάθι αγορών ώστε ο χρήστης να μπορεί να το επεξεργαστεί και να ολοκληρώσει την παραγγελία σε μεταγενέστερο χρόνο και δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Τα ανωτέρω υπό α) δεδομένα καταχωρούνται σε μία βάση δεδομένων MySQL μέχρι ο χρήστης να αιτηθεί τη διαγραφή τους και οπωσδήποτε μέχρι να παραλάβει το προϊόν που παρήγγειλε και αντίστοιχα τα υπό δ) δεδομένα διατηρούνται έως ότου ο χρήστης διαγραφεί από τη λίστα παραλαβής ενημερωτικών δελτίων ή από μέλος του e-shop μας (διατηρούνται μόνον όσα δεδομένα ο νόμος προβλέπει όπως λ.χ. για σκοπούς τιμολόγησης, ολοκλήρωσης της παραγγελίας, λογιστικής διαχείρισης της εταιρίας μας κ.ο.κ.).
13.2. Ήδη με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα, την εγγραφή σε αυτή, την καταχώριση παραγγελίας ή την αγορά προϊόντος, δίνετε ρητώς σε εμάς τη συγκατάθεσή σας για συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων, την οποία μπορείτε να άρετε οποτεδήποτε με την επιφύλαξη των ανωτέρω. Επίσης συναινείτε στην αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων σας σε περίπτωση εκκρεμούς παραγγελίας ή οικονομικής ή άλλης εκκρεμότητας μεταξύ της εταιρίας μας και εσάς και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή τακτοποίησή/ικανοποίησή της.
13.3. Τα δεδομένα σας δεν γνωστοποιούνται σε τρίτα μέρη, παρά μόνο όσα είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των συναλλαγών και μόνο στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς φορείς και για την οποία γνωστοποίηση συναινείτε ρητά.
13.4. Επίσης, μπορείτε να εγγράφεστε στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων/newsletter της εταιρίας μας, από την οποία μπορείτε να διαγραφείτε οποτεδήποτε επιθυμείτε.
13.5. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, το chromoafisa.gr έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας. Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει νόμου, το μέλος συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.
13.6. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου και της ελληνικής νομοθεσίας, όπως έχουν συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι παρόντες όροι, διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη, του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί την παραπάνω ιστοσελίδα.
13.7. Το chromoafisa.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι, ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται, χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους, εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα, μόνο στη περίπτωση που θέλουν να προβούν σε κάποια παραγγελία.
Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη, κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα, μόνο όταν ο ίδιος τα παραχωρήσει οικειοθελώς, θα συνεπάγεται τη συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων, βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης, ωστόσο, θα καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς να δώσει τη συναίνεσή του προς τούτο, αποδεχόμενος την παρούσα, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του. Ειδικότερα, ο χρήστης θα αποδέχεται και θα συναινεί όπως η εταιρία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν. 2472/1997 ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3471/2006 και του κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, θα διατηρεί σε αρχείο τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που θα συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας, με σκοπό την πρόσβαση του χρήστη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτηση του, την υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του χρήστη και της chromoafisa, συναλλακτικής σχέσης, καθώς επίσης για γενικότερους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της chromoafisa, κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του χρήστη.
Επιπλέον ο χρήστης θα δίδει ρητώς τη συγκατάθεσή του προς την chromoafisa, να του αποστέλλει με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας ενημέρωση για προϊόντα, εκτός και αν επιλέξει ρητά τη μη λήψη ενημερώσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στην χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων του για την ενημέρωση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
13.8. Ο χρήστης, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θα διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), περιορισμού ή φορητότητας των Προσωπικών του Δεδομένων βάσει των άρθρων 16 έως 20 του κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του, κάθε χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί με την chromoafisa στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση hello@fantastick.gr ή να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 5781133.
Εκτός κι αν ρητά επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές, η chromoafisa δεν θα προβεί, άλλως στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση αυτού.
13.9. Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL.
13.10. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στη chromoafisa είναι εμπιστευτικές και απόρρητες και η chromoafisa έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους, μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο, στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:
Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της εταιρίας.
Μόνο το παραπάνω αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της chromoafisa έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο.
Η chromoafisa δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών της σε κανένα τρίτο φορέα.
Στην περίπτωση που το eshop χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
Μπορείτε να ζητήσετε, οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς, καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
Η chromoafisa απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων και η ρητή συγκατάθεση σας, στην χρήση αυτών σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του eshop για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
13.11. Όσον αφορά την αποστολή newsletter τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας. Αναλυτικότερα, όσοι από εσάς συμπληρώσετε εκουσίως το e-mail σας (αναλαμβάνετε και την ευθύνη εκχώρησης εξ ιδίας βούλησης προσωπικών σας στοιχείων), θα σας αποσταλεί ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε. Εκεί, όπως προβλέπει και η σχετική νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, από spam messages, θα ενημερώνεστε κάθε φορά, εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που ενεργοποιήσετε την επιλογή, πιέζοντας τον υπερσύνδεσμο link που θα σας δοθεί, θα διαγραφείτε εύκολα και απλά από newsletter. Όπως προβλέπει επίσης η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε την δυνατότητα με τον ίδιο τρόπο να διαγραφείτε από τη λίστα πιέζοντας το σχετικό σύνδεσμο διαγραφής που βρίσκεται στο e-mail που θα σας σταλεί στο πρώτο και σε κάθε επόμενο newsletter. Το newsletter θα το λαμβάνετε μόνο σε περίπτωση που αναρτηθεί νέο άρθρο στην ιστοσελίδα ή αν υπάρξει κάποια ειδική προσφορά, έκπτωση ή προωθητική ενέργεια και όχι για οποιονδήποτε άλλο λόγο ή και χωρίς λόγο. Δεν προβλέπεται και δεν θα γίνεται αποστολή newsletter εφόσον δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες ενέργειες. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποστολής newsletter ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει εντός 24 ωρών από τη λήψη του μηνύματος τη διαχείριση του site στο hello@fantastick.gr προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος επιβουλεύεται την ιστοσελίδα. Σε διαφορετική περίπτωση η διαχείριση δεν ευθύνεται για οτιδήποτε αναφορικά με αυτή την αποστολή. Η chromoafisa δεν πρόκειται να δώσει σε κανένα τρίτο τη λίστα του newsletter. Άλλωστε δεν τηρείται βάση δεδομένων σχετική με αυτό και για κανένα σκοπό. Η chromoafisa απαλλάσσεται κάθε ευθύνης, σε περίπτωση που τρίτος ανακτήσει με οποιαδήποτε μέθοδο κακόβουλα, το σχετικό υλικό χρησιμοποιώντας παράνομα ή νόμιμα τεχνικά μέσα.

14. Cookies:
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία (text files) που παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφτηκε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Η χρήση της τεχνολογίας των cookies είναι απαραίτητη για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του ιστότοπου, ωστόσο δεν κάνουμε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτά. Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε first party functionality (customized) cookies που μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του καλαθιού των χρηστών, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία του για μελλοντική ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι εν λόγω πληροφορίες αποθηκεύονται για 24 ώρες (session cookies) και δεν διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη.
H χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα «cookies» δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

15. Απαλλαγή:
Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, αποζημιώνετε, και να κρατάτε ανέπαφο το δικτυακό τόπο και τη διαχειρίστρια εταιρία του από αξιώσεις, απώλειες, φθορές, πρόστιμα, ποινές, έξοδα, και ευθύνες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, αμοιβές δικηγόρων) σε συνδυασμό με ή προκύπτοντας από δική σας: (α) παραβίαση ή αθέτηση οποιουδήποτε Όρου Χρήσης ή νόμου, είτε αναφέρεται εδώ είτε όχι, ή (β) παραβίαση δικαιωμάτων τρίτου προσώπου. Όταν άλλοι χρήστες ή τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της εταιρίας λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους λόγω χρήσης της ιστοσελίδας από χρήστη, ο εν λόγω χρήστης απαλλάσσει το chromoafisa.gr από όλες τις αξιώσεις και αναλαμβάνει τα έξοδα της νομικής υπεράσπισης του chromoafisa.gr (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και δικηγορικών εξόδων). Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας του ιστότοπου για οποιονδήποτε λόγο.

16. Αποποίηση ευθύνης:
16.1. Η χρήση του ιστότοπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το περιεχόμενο και οι συναλλαγές στον δικτυακό τόπο να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Το chromoafisa.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό σας, το λογισμικό σας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.
16.2 Ο δικτυακός τόπος παρέχεται «ως έχει» και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας παρέχεται χωρίς εγγυήσεις Το chromoafisa.gr δεν ευθύνεται για λανθασμένο ή μη έγκυρο περιεχόμενο που αναρτάται στον δικτυακό τόπο ή σε σχέση με τα προϊόντα, το Λογισμικό, είτε ευθύνονται χρήστες του δικτυακού τόπου ή κάποιος εξοπλισμός ή προγραμματισμός που συνδέεται ή χρησιμοποιείται από τον δικτυακό τόπο. Επίσης, με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη του chromoafisa.gr για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου, για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, διαφυγόντα κέρδη – ανεξαρτήτως λόγου.

17. Όροι σύμβασης:
Αν κάποιοι μεμονωμένοι όροι των όρων χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος δεν επιφέρει αποδυνάμωσή του, ούτε λογίζεται ως παραίτηση από αυτό, το οποίο και δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε από τα μέρη.

18. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία:
Οι παρόντες όροι διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους. Το www.chromoafisa.gr δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο σε αυτόν τον δικτυακό τόπο είναι κατάλληλο για χρήση ή προσβάσιμο εκτός Ελλάδος και η πρόσβαση σε αυτό από περιοχές όπου το περιεχόμενο αυτό θεωρείται παράνομο ή απαγορεύεται, είναι παράνομη και απαγορευμένη. Διαφορές που τυχόν ανακύψουν μεταξύ εσάς αφενός και του chromoafisa.gr αφετέρου, υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα.

Για οποιονδήποτε προβληματισμό σχετικά με το υλικό που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο hello@fantastick.gr ή στο 210 5781133.
Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα.